CLASS OF 92-97

For current and ex-students to communicate.

Moderator: admin

Postby junky » Mon Oct 20, 2003 7:48 pm

Malo mu'a e lelei 'a e fanau 'a Lolo Kafa ki he 'aho ni, pea koeha koa e me'a na'e hoko kuo si'i pulia ai 'etau peesi kimu'a................Kaikehe, fakamalo kia sina he'ene kei fakamo'ui 'a e peesi ni, mo sioana mo mickey, pea tuku e kohu ia he fuoloa 'a e ta'e hu mai koe 'atunga ia teuteu 'emau timi ki he worldcup pea koe iku'anga ena koe teuteu pe ke tipota'i mai ki Tonga ni e.........fakalaka foki 'a Salesi ia mo 'ene timi na'e 'iai 'enau ki'i kaipau ka kou tui lahi pe kapau na'e 'akahi 'e Salesi ia 'a e fo'i 'aka fakamuimui he tau mo Fisi na'e 'osi hu lelei ia pea nau malohi - ka koe 'ai ke na ki'i fetofetongi 'aka pe mo Hercus na'a kai pau ange ia!!! 'api 'a hai??? Fuoloa tama 'a e puli 'a Talita moe kautama mei he potu na e!!! me'a mo'oni ki he fakamahamahalo ia 'oku tahi kehe e!!!! Fuoloa tama 'a e puli 'a Loti, 'ai e faiongoongo ke kakato pe na'e fai ai pe 'a e mali 'a Fane Uasi pea 'ai mu'a mo 'omai ha photos ka e tuku ho'o angakovi'i ia 'e koe 'a e mali e!!! Hoiiiiii........ko e hako eni 'i tonga ni 'oku nau kei makalo holo pe pea 'ikai foki ke fai ha lau kovi ia kia Sina 'oku ta katoa pe ia ko Alice b-busy pe ia hono lohiaki'i 'a e fanau 'a e kakai 'i Piula mahalo koe ta'u kaha'u pe he'ikai ke toe fakahu ha taha ia ki Piula!!!! Tukukehe ange foki'a e kau faiako THS ia 'oku nau mo'umo'ua mo nautolu ia..........pea koe fielau 'enau faiako faka-Tonga ka e tu'u atu 'a Rachel Tupou 'i tu'a 'o talaange NO TONGAN................'ofa atu ka sioana pea koe 'ai mai ke ha ho'omo mohe tapolo mo sina 'oku mau mohe tulipolo mautolu ia e!!!! mana hena ta'u kuo'osi e!!!!! 'ofa atu kautama kia moutolu kotoa


toki sio :wink:
junky
PT Jr. Member
 
Posts: 29
Joined: Sun Jun 22, 2003 8:22 pm

Wazz Uppp Every1

Postby Aggie_for_life » Tue Oct 21, 2003 4:11 pm

Malo e laumalie 'a Hou'eiki moe lelei 'ae Tonga kotoa. Koe toki fuofua taimi eni keu 'a'ahi mai ai ki he peesi ni pea 'oku ou fiefia he mahino mai 'oku kei 'iai pe si'a ni'ihi 'oku nau kei mateaki'i e Painimutu, 'a e kolisi na'a ne tatala atu hoto valekukua matolu :) ...

Mou fefe hake kautama? Ko Telingatoni eni 'oku lelei pe pea 'oku kei tu'u pe moe lau e kolomu'a 'o Aotearoa koe me'a pe 'oku ongo koe nofo 'a Loti ia 'i Auck kau tekefili atu au mei heni :( ...hoiiii, 'ikai pe si'i liliu koe fo'i formula tatau ai pe :lol: :lol: :lol: ....

Kou lau hifo 'etau me'a 'oku fakaangaanga koa ha'atau ki'i get together ki Dec? Kapau koia pea fakapapau'i mai kau fai mou tu'u au ki hala 'o tataa'i e puha sipi koe'uhi ka a'u ki ha foki atu 'i Dec kuo maau. Sai he ko eni 'oku ma toko2 heni mo Miki pea koe me'a fakafiefia taha kuo paasi foki e fo'i lao tu'utu'u he hala pule'anga 'i NZ ni :wink: ...manuzzzz

'Oku 'ikai pe ke fu'u loko 'iai ha me'a 'e hoko heni, koau pe teu 'osi atu he ta'u ni pea ko Teresa Koloi pe na'e 'i Wellington ni he mahina 'e 2 kuo'osi pea ko Manu Mailau pe mo Victor Taumoepeau 'oku ou fa'a sio kiai he to'u 'i heni...koe 'atunga e ho'omou fakamaahuahu kuo fu'u tangata e tamasi'i ko Manu pea 'i he'ene pehe....tokaange ha taha ia kuo ne puka e tamasi'i :cry:

Ko ha ki'i veesi pe eni kou fie vahevahe atu....Filipai 4: 6&7 Neongo pe koe ha ha me'a 'oua te mou lotomo'ua ai ka 'i he me'a kotoa pe tuku ke ha ki he 'Otua ho'omou ngaahi kole 'i he lotu moe hufia pea fai moe fakafeta'i. Pea koe nonga 'a e 'Otua 'aia 'oku tatae 'i he 'atamai kotoa pe te ne malu'i homou ngaahi loto mo ho'omou ngaahi fakakaukau 'ia Kalaisi Sisu.
Fakamanatu atu pe 'etau moto ke hoko ia ko ha kaveinga 'i he ngaue kotoa pe 'oku tau fai, pea hange koe lau 'a Kolose 3:23, ko 'etau ngaue 'oku fai he mamani ko eni 'oku 'ikai ma'ae tangata ka 'oku ma'ae 'Otua. 'Oku tau fakakata holo pe ka koe fu'u ngutu laulaunoa pe ia...ka 'oku ou tui 'oku 'i he tokotaha kotoa pe 'a 'ene a'usia fakafo'ituitui e palani fisifisimu'a 'a e 'Otua ki he'ene mo'ui...

Tau fai holo pe 'etau ako moe ngaue mo tau manatu'i pe 'oku mo'ui hotau 'Otua. Mou kataki pe na'a kuo u fie akonaki ka koe ki'i vahevahe atu pe 'ae fiefia moe a'usia kuo u a'u kiai he ngaahi 'aho ni pea 'oku ou lea fakataha moe Same, koe 'Eiki pe :!:

Kou 'ofa lahi atu kia kimoutolu kotoa pe 'i ha tapa pe 'o mamani 'oku mou 'iai, he neongo 'etau vamama'o ka 'oku 'ikai ngalo homou ngaahi fofonga. Kiate kimoutolu 'oku kei ako, talamonu atu ki he ngaahi sivi kotoa pe pea kiate kimoutolu kuo 'osi ngaue, tautefito ki he kautama ko ena 'i Tonga, mou ngaue pe mo save ke kumi'aki ha'atau fo'i ice-cream 'i Dec he koe foki atu ia ko eni 'oku faka'ofa ange ia he mole 'a e Tokomea....

Mou nofo a ka tau toki fe'iloaki he kaha'u.....
'Akanesi Tu'ifua Toa'ila Palu
Aggie_for_life
PT Rookie
 
Posts: 2
Joined: Thu Oct 16, 2003 2:21 pm

Postby sinamahe » Tue Oct 21, 2003 9:55 pm

kou fie tuku ha fakamalo lahi heni ki he ta'ahine ko 'Akanesi Palu, he faifai pea ne 'ahia mai si'etau ki'i peesi...fefe hake Nesi?..ko kimautolu eni 'oku mau kei manava atu pe mei he potu la'a ko eni, pea hange koe lau...malo pe moe 'eiki..pea koe fielau he koe 'Otua 'ofa....hoooiiiiiii..pea tuku e toe kata maki'i ia ko ena, Mia mo Soana, he koe me'a ia ne pehe atu ai ke mou tokanga he houa fakalotu 'a Teresa (Filipino)...lol...

Anyway Nesi, mahalo pe na'ake manatu'i ha ki'i tama ko Tevita Niupalavu na'e ako he Diploma ko e 'a Tupou High, 'oku ma ngaue fakataha...anyway tau sio mai ha fo'i lole 'a Manu Mailau...hooiiiiii....'osi taimi pe ke fakasio hano ki'i mali...

Soana...ko e ha hono 'uhinga 'oku ke fu'u fakalongolongo pehe ai...'ai pea te mau pehe kuo si'i nono'o koe 'e Hugh...hooiiii...pe kuo fesi'ia ho nima 'o koe he lahi e mohe mohenga tapolo...hooiiii...ha polisi koe 'ekisiteni...si'i e..

'Amelia...ko ho'o fiha'i fahi eni au...tama ni koe ha pe fu'u anga ta'e fakalotu pehe...

Nesi, ko e anga ia e fokotu'utu'u ke fai ha'atau ki'i get together 'i Dec, koe Dec 'oe ta'u kuo 'osi ko au pe mo Mia, Phyllis, Alice, mafi moe kau sulu tangata na'a mau fakalelea filo ai...ka koe me'a pe 'oku fa'a ki'i palopalema 'aki he 'oku lahi e kau fie mahu'inga ia...hooiiiiiiiiiii...kae hange ko 'etau faka'amu 'ofa a ke oli e ta'u ni...ka koe me'a ia 'oku 'aonga ai 'etau ha'u ki heni, ke takitaha luku mai 'ene fakakaukau, he koe me'a fakamafana ka ko 'etau toe fesiofaki...he 'oku 'i ai e kalasi ia 'e ni'ihi koe talu pe 'etau fesiofaki koe he kei ako, hange ko Terry Koloi moe 'otu ko ia...

anyway ka mou toki fokotu'u mai koe 'uhi ke fai mo tau palani ki ai, mo laulau pe koe ha e me'a 'e fai...

cheers
masina
sinamahe
PT Jr. Member
 
Posts: 37
Joined: Thu May 22, 2003 9:58 pm

Long time no see!!

Postby molokau » Wed Oct 22, 2003 11:56 am

Anywayz y'all know who this...i ain't even got to make an intro...hello everybody...kataki pe he fuoloa e puli..lahi pe busy he ako and yall know how that goes...fefe pipolo?...i hope all of you are doing fine...masina malo e fakafofonga and to you to Sioana and Mia...wassup Jo what are you up to?...i ain't heard from ya so im guessin' your doing fine wit your hubby...Masina and Mia 'oku mo fefe?...i hope you two are doing fine...Nesi Palu fuoloa tama e puli...fefe hake 'a Wellington?...talaatu ki hoku tokoua ta'emahino lahi ko ena ko Viki ke 'ai mo 'asi mai mo e tingipulu...well there's nothing new over here in Seattle just the rain and y'all know how that goes...'eva holo pe he 'uha...but i'm gonna leave it at that and let y'all be at rest...i'm out and much luv to y'all!....Molokau
molokau
PT Rookie
 
Posts: 7
Joined: Tue Jun 24, 2003 11:07 am

Manatu ki he kuohili.....

Postby Aggie_for_life » Thu Oct 23, 2003 5:16 pm

Kou tui pe kapau te tau fakamanamanatu e ngaahi fo'i me'a fakaoli he taimi koe ke toe huke mai...'e toe manakoa ange 'etau ki'i peesi.

Kou manatu ki he'etau kei form 2 na'a ku fa'a kau au he lalahi kovi...lele holo koe 'o muimui he tamaiki lalahi. Koe 'aho ko hono lea'i ai pe au ke fi mai e 'ulu moe tu'u pehe...'eehe kei manuzzz pe ia kia Nesi e African style! Koe fe tuku mai 'emau kalasi MUSIC moe ex 'o Masina ko Rockwood pea mau pehe mai ki he fakafaletolo 'o e Room 9 'o tu'u ai mo Kepueli, Kiu, Seini Vunga, Kulaea mo 'Ohuafi 'o fai 'emau fakakata...ta koe 'oku pehe mai pe e ki'i momo ia 'a Hiko Pepa kuo ngalo hono hingoa??? Toki 'osi 'enau ifi...fai mautolu he pa'ehe ta koe 'oku ako tutu ia mei hoku mui'ulu, 'ohovale pe au ki he'eku namu'i e me'a namu te'emoa pea 'oku hange ha le'o 'o ha vela 'ae pakihikihi hake ta koe kuo 'osi vela si'oto 'ulu 'o kita mei mui kae fai pe kata ia....'ai 'eku tangi :cry: moe lele kia Lu'isa Vivili! :oops:

Ka koe fu'u pasikala a....ta koe 'oku fola ia he kata 'oku ne 'osi 'ilo'i kae 'ikai fai mo ala mai mo ha me'a ke ta'ofi'aki e totolo 'a e vela...Hoiiii
'Oku a'u mai ki he taimi ni 'oku kei kitikiti pe hoku loto'i 'ulu 'oku kae tupu kotoa e ngaahi tafatafa'aki ia....ma fetaulaki mo Teresa Koloi talamai 'e ia, ke laupisi tama he taimi ni he 'oku ki'i 'alu hifo ho lou'ulu eee....'ai pe ena homou 'ulu lelei....si'i 'ofa ai

Laterz Peeps
Aggie_for_life
PT Rookie
 
Posts: 2
Joined: Thu Oct 16, 2003 2:21 pm

Postby sinamahe » Thu Oct 23, 2003 6:10 pm

mei mate au he kata..hoooiiiiiii...nesi mo'oni kapau 'e fakamanatu mai e fanga fo'i me'a ko e he kei lele ta'ekofu, mahalo kuo fuoloa ha'atau fiu lau e peesi....hehe...'o hange ia ko 'eku kei manatu 'aku ia ki he fola 'ae 'apiako ia he'emau fo'i drama ko e he form 1, hono 'ai ko e 'e Pauline Tu'ifua'ivaha ke mau fakatata 'ae human digestive system...hooiiiiiii...lahi 'etau lea hono pu'aki faikehe'i mai 'e ia ia 'ae oesophagus, pea u si'i fai pau au ia ki ai...'ilo aipe fo'ou ki he kolisi moe te'eki 'ilo e ngaahi fu'u fo'i term 'oku ngaue'aki 'e he Saienisi...anyway ta ko e koe me'a ia 'oku fola ai e kolisi ia he kata ko 'ete fo'i pu'aki lea, ka te kohu pe kita ia, 'oku fakaoli e fo'i drama...hooiiiiii...me'a lahi mo'oni ko sipiki...anyway kapau te tau taki taha fakamanatu, talaatu mahalo te tau 'a'ahi fakaminiti 'e nima mai ki heni...pea tuku ho'o 'ai pehe'i 'a Rockwood moe faka'ofa...he na'a ma ex maua kae lolotonga ia mo Mia...eeheee!!!!...loi pe ia Mia....

Pea ha, malo ia Kepu pea ke toe manatu'i mai 'etau peesi, 'ofa mai 'o fusi mai a 'a Seini Vunga mo Sinisia, moe kalasi hena ki heni...faifai pea 'osi e ngaahi la'i pa'anga 'ae fonua na he'enau puke he fu'u keli lahi pehe...hooiiiiiiiii...'ai pea li mai ha'amau ki'i me'a ki heni...si'i e...'ikai ke mou 'ofa mai ki a kimautolu taau moe mosquito takai holo heni...hooiiiii...

Anyway Nesi, pea ha fefe hake 'a Terry, 'ai a ke feinga mai mo ia ki heni....kae sai pe ke mou o mai 'o hu 'o faiako hotau 'apiako 'ofa'anga kae tuli mai 'a 'Ohuafi mo Pou Tu'ilautala moe o 'o lohiaki'i e fanau 'a e kakai...hehe....

Fu'u lahi tama e mo'ua 'a Fakamalinga mo Milika 'oku 'ikai ai ke na toe e'a mai ki heni...tuku a e ako mate ongo ua moe fakapiko...hehe...hoooiiiiii...malo tamaiki e fakapotopoto...'a Malinga pe ia...he koe fo'i tao Vaini Dove ia ko e 'e taha, tokanga na'a 'oku 'ela ia 'i he Village 8 'i Manukau 'o sio faiva 'aho ai...lol...loi pe ia Miki...

Me'a fuoloa tama ko e puli 'a Loti...koe ha e me'a kuo hoko toko...hehe.....kuo ha e fakalele..si'i e...koe me'a 'oku mau kote faka'initia atu ai ke tuku e fa'a kai....lol...hehe...

Anyway gotta go now...na'a faifai kuo tuli au 'e JP he ngaue..hhehehe...me'a ia 'oku ongo ko 'ete ngaue ki ai...hehehe....

much love to all the peepz, regulars and visitors alike

sina
sinamahe
PT Jr. Member
 
Posts: 37
Joined: Thu May 22, 2003 9:58 pm

Postby junky » Thu Oct 23, 2003 9:00 pm

hey ongo ua tuku ho'omoto e fetukuaki holo 'a Lokiuti, he na'a mo kole seniti 'e 20 loua pe kia Lokiuti ke kumi 'aki ho'omo fo'i ice-block e!!! Ko Lola pe Sinisia na'e 'oange 'ena seniti kumi lole me'a ifi!!!! ha ha ha!!! Pea ha Nesi fefe hake ho poti mei he feitu'u ko 'ena???? fakaului atu a foki 'a e hako hena kenau kolosi mai ki heni ka e tuku e ahu moe fakapiko na'a tala kia Tiulipe ke la'u nautolu e!!!!

Hey Gina, me'a mo'oni kia koe e, 'ikai pe tuku ho'o alea ta'elava..............'ai a foki ke pau for next Friday straight after work he koe'uhi 'oku fai 'e mau lau tohitapu ia 'a mautolu po'uli...mo Ti Kelo mo Pesi Cocker Palu!!!!!!

Kautama, mou tokanga 'o 'alu ki he lotu he week-end ko 'eni he koa Kepu mo Seini e!!! pea 'ofa mai a 'o fakamaatoato'i 'o kuikui loua 'a e ongo mata Loti mo Sina e!!!

'ofa atu kautama ka tau toki sio e!!!
junky
PT Jr. Member
 
Posts: 29
Joined: Sun Jun 22, 2003 8:22 pm

malo e lava mai

Postby nite-funda » Fri Oct 24, 2003 9:12 am

'Isa... ma'alahi e e'a ia 'a e tamaiki koe mei he kolomu'a (Welly). Malo Nesi e fakapinekau mai hono fai e fatongia mei hena...Pila eni mohe misi atu...lol....si'i 'ofa ai! Kake sio atu ki he fo'i tei ko Manu Mailau pea say hello atu!
Ko au eni mo Teresa ma kei makalo atu pe mei he faama pulu 'a Massey, ko e toki tuku 'emau ki'i polokalama fakalotu pea te'eki fai ha a'u ki 'api.....afe mai ai leva he computer ke fai ha lavelave atu!
Kataki teu fakalea tu'u atu pe ka te si'i lele he 'oku 'api'api e taimi ('api 'a hai?)
Sina, Mia moe kalasi mei Tonga...malo e tau mo ena, ko e lau 'aho pe eni ia kae fai mo sika'i atu ki Tonga na! Neu manatu'i pe homou 'ela fosoa he ta'u kuo'osi mo e matakali 'o fai homou kai BBQ, neu si'i lele atu pe he tafa'aki ka na'e 'ikai fai ha tokanga mai ai...lol....koe loi pe ia.....
Ki he kau 'Amelika....oishh...'ikai pe fai ha lau kovi ia kamoutolu he ko e kau tahi'itoa!
Kaikehe....have a safe and enjoyable week-end ya'll and don't forget to go to church on Sunday eee....
Kakite apopo
Mickey
"Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind" -Dr. Suess-
nite-funda
PT Jr. Member
 
Posts: 61
Joined: Sun Aug 17, 2003 12:29 pm
Location: mei heni pe*

Postby sinamahe » Mon Oct 27, 2003 3:36 pm

fefe hake 'ae fanau 'a hou'eiki mo ha'a matapule ki he 'aho ni...hooiiiiiiiii....fakamafana mo'oni koe 'a'ahi mai 'a Mickey, neongo pe 'ene tu'u ta'e fie tu'u mai ki heni...lol...koe ha e me'a kuo hoko toko...ngali 'oke ki'i fakavavevave koe ki he Georgie Pie...lol...kai'i mai ha fu'u fo'i Combo...hooiiiiiiiii...anyway....hange koe lau...ko eni ia koe tatau aipe........

anyway tau toki sio kau ki'i pehe ki he 'o 'ai e ki'i me'a fakapoto ko eni na'a faifai kou ta'e vahe...lol....

cheers
sina

PS: Soana what's happening to you...get your butt in here at once..and that's a command...lol...loi pe ia....
sinamahe
PT Jr. Member
 
Posts: 37
Joined: Thu May 22, 2003 9:58 pm

Postby nite-funda » Tue Oct 28, 2003 1:58 am

Sina hange kiate au kuo puke e 'avanga-leke ia e hako pea kuo nau fepuliki nautolu 'o nofo fale! Ko fe fo'i die-hard ko ena ko Mia? Mo'umo'ua pe ta'ahine ia he 'ai me'a fakapoto ki Fale Alea, koa? To atu!!
Sina, tuku e Gorgie Pie he 'oku ki'i lahilahi e fire'i ia he feitu'u ni. can't afford ha me'i hu'akau ia ke inu'aki e tea....lol....'ofa atu ki he la'imoli moe moengaloo ki Tonga na.
Teresa says hi! to all of yous pea ko 'eni ku alea'i ma ki'i pehe ki kolo 'o haua'i 'apongipongi ko e fakafelesi e sivi.....fkfelesi ia e kakai na'e ako ha me'a e! he he!! lele no'ia ai pe foki mo e kau 'alu noa'ia ia koe fie fakatatau!
Kau toki hoko atu.......
Mickey
"Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind" -Dr. Suess-
nite-funda
PT Jr. Member
 
Posts: 61
Joined: Sun Aug 17, 2003 12:29 pm
Location: mei heni pe*

PreviousNext

Return to Tonga High School

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest